T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 13 KARAR TARİHİ: 12.04.2017 KARAR 2017/61 Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesinin aşağıdaki şekli ile kabulüne;

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine öğrenci kabulünde ve bu öğrencilerin eğitim öğretim ve sınavlarında uygulanacak olan usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam MADDE 2 –(1) Bu Yönerge, Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine öğrenci kabul edilmesine, ders programları ve içeriklerinin düzenlenmesine, ders verecek öğretim elemanlarının görevlendirilmesi ve çalışma esaslarına, eğitim öğretim ve diğer hizmetlerin yürütülmesinde görev yapacakların ve maddi koşullarının belirlenmesine ilişkin faaliyetleri kapsar.

Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve 02/03/2012 tarih ve 28221 sayılı Resmi gazetede yayınlanan; Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI: 13 KARAR TARİHİ: 12.04.2017

Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

a) Dersler: Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde verilen dersleri,

b) Dil Yeterlik Sertifikası: Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilen kurslarda öğrencilerin dil düzeylerini tanımlayan yeterlik belgesini,

c) Eğitim-öğretim: Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde verilen derslerin eğitim-öğretimini,

ç) İlgili Danışma Kurulu: Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

d) İlgili Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

e) Öğretim elemanı: Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi derslerinin ve sınavlarının yürütülmesinde görev alan akademik personeli,

f) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Uşak Üniversitesi Senatosunu,

ğ) TÖMER: Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

h) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

i) Yürütme kurulu: Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulunu, İKİNCİ BÖLÜM Eğitim Öğretim ve Sınavların Uygulanmasından ve Yürütülmesinden Sorumlu Birimler Öğrenci Kabul Sınavının Yürütülmesinden

Sorumlu Birim; MADDE 5 – (1) TÖMER Yönetim Kurulu yetkilidir. TÖMER Yönetim Kurulu, TÖMER’e öğrenci kabulünde uygulanacak sınavla ilgili düzenlemeleri yapar, sınavlar yürütecek kişileri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kuruluna teklif eder ve sınavları sonuçlandırır.

(2) Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunun Görevleri: a)Öğretim elemanları ve faaliyetin yürütülmesinde görevli personelin katkı payı ücretleri ile ilgili işlemlerini Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kuruluna teklif eder. b)Derslerin öğretim elemanlarına dağılımını karara bağlar. c)Ders ve sınav materyallerini karara bağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Kabul ve Eğitim-Öğretim MADDE 6 –(1) Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim ve Öğretimi aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilir. a)Kayıt- Kabul:

(1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından en az ilkokul (ilköğretim) mezunu olanlar ve yabancı uyruklu olanlardan ise kendi ülkelerinde en az temel eğitimlerini tamamlamış olmaları,

(2)Uşak Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulunca belirlenen eğitim öğretim ve sınav ücretini yatırmış olmaları,

(3)Yurtiçinde herhangi bir üniversiteye yerleştirilenlerin yerleştirme belgelerini ibraz etmeleri halinde kayıt kabul işlemleri gerçekleştirilir.

(4)Başvurular Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunca belirlenen yeni öğrenci kayıt tarihleri arasında Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezine form dilekçe ile yapılır.

(5)Kurslara kayıt yaptıracak adayların ödeyecekleri katkı payları ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

b) Kurs Açılması: Her seviye için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulunun uygun gördüğü kontenjanlara ulaşılması halinde kurs açılır.

c) Eğitim Öğretim:

(1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin derslere devam ve sınavlara ilişkin düzenlemelerde Uşak Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği geçerlidir.

(2) Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği tarih ve saatlerdeki Seviye Tespit Sınavlarına ücretini ödemek kaydıyla girebilirler. Bu sınavlara girmeyen öğrenciler A1 (Başlangıç) seviyesinden başlamak zorundadırlar.

(3) Herhangi bir seviyeyi başka kurslarda başarıyla tamamlamış olanlar yapılacak Seviye Tespit Sınavlarından muaf tutulmazlar.

(4) Başka kurumlarda yapılan Seviye Tespit Sınavları geçerli sayılmaz. Ancak Yunus Emre Enstitüsü ya da bir devlet üniversitesinden alınmış Kurs Katılım Belgesi geçerli sayılır.

(5) Yapılan Seviye Tespit Sınavlarında alınan puanlar ve karşılıkları şöyledir:

TÜRKÇE DİL YETERLİLİK DÜZEYLERİ PUAN ARALIKLARI

C2 70-100 Türkçesi yeterli, ders kaydı yapabilir.

C1 55-69 Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak B2 45-54 geliştirilebilir. Ders kaydı yapamaz.

B1 35-44 A2 25-34 Türkçesi yetersiz, ders kaydı yapamaz.

A1 0-24 Türkçesi hiç yok, ders kaydı yapamaz.

(6) Kurslara kayıtlı olanların mazeret, rapor, haklı ve geçerli nedenleri konusunda Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki ilgili maddelere göre Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Kursa kayıtlı öğrenci için kayıt dondurma ve ücret iadesi yapılmaz. İsteğe bağlı kayıt sildirme uygulaması ücret iade edilmeksizin yapılabilir.

(8) Sadece TÖMER kurslarına devam eden kayıtlı öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

(9) Kurslardan herhangi bir nedenle ilişiği kesilenlere istemeleri halinde o güne kadar almış oldukları dersler için belge/ yazı verilir.

(10) Kursa kayıt yaptırıp devam edenler başarısız olmaları halinde ilgili seviyeyi ikinci kez ücretsiz okuyabilir ancak, ücretsiz okunan seviyede de başarısız olunması halinde aynı seviyeye geçerli ücreti yeniden ödeyerek kayıt yaptırabilirler.

Disiplin İşlemleri MADDE 7 –Kurslara kayıtlı olan bütün öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kursu Tamamlama

MADDE 8 – (1) Seviyeler için belirlenen ders takvimini tamamlayıp seviye sınavını başarıyla geçenler ilgili seviyeyi bitirmiş sayılır. İlişik Kesme

MADDE 9 – (1) Kurslara kayıtlı olanların ilgili Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki durumlarda ilişkileri kesilir: a) Süresi içinde ders kaydını yaptırmama ve katkı payını yatırmama, b) Üniversiteden çıkarılma cezası alma, c) Kurslar devam ederken askere alınma ve başka nedenlerle devamsızlık hakkını aşan sürelerde kursa devam edememe, ç) Kurslar devam ederken iki kur üst üste devamsızlıktan kalma, d) Kurslara kayıtlı iken her ne suretle olursa olsun programdan ilişiklerinin kesilmesi durumunda yatırdıkları ücretlerin iadesi yapılmaz. Bu ücretler başka kişilere devredilemez.

Dil Yeterlik Belgesi MADDE 10 – (1) Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurslarını yapılan sınav sonucunda başarıyla tamamlayanlara Merkez Müdürü ve Uşak Üniversitesi Rektörünün imzalarını taşıyan Dil Yeterlik Belgesi verilir. T

Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi ve Ücretlendirme

MADDE 11 – (1) Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurslarını ve sınavlarını yürütecek öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu Kanunu’na göre, uzmanlık alanları dikkate alınarak ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile Uşak Üniversitesi içerisinden ve ihtiyaç halinde ise dışarıdan görevlendirilir.

(2) Üniversite dışından görevlendirmeler Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük oluruna sunulur.

(3) Merkezde derse giren öğretim elemanlarının ücretlendirilmesi için aylık puantajlar hazırlanır. Üniversite dışından görevlendirilen öğretim elemanlarının ders saat ücretleri Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirmeden önce belirlenir ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kuruluna sunulur.

(4) Üniversite içinden görevlendirilen öğretim elemanlarının ücretlendirilmesi için aylık puantajlar kullanılır. Merkezin Döner Sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uyulacak usul ve esaslar Uşak Üniversitesi Senatosunun 16.12.2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan kararlara göre uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Hâller MADDE 12 – (1) Bu Yönergede bulunmayan hâllerde, Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu kararları ve genelgeleri, Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu kararları ile Uşak Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

(2) Öğretim elemanlarının Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi kurslarında verdikleri dersler ders yüklerine sayılmaz.

Yürürlük MADDE 13 – (1) Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Rektör adına Merkez Müdürü yürütür.


Oluşturma: 21 Şubat 2020