UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi (Değişik ibare:RG-13/4/2012-28263) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ondördüncü  maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla, ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve Türkiyedeki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer,  kurs ve toplantılar düzenlemek,

d) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek,

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiyedeki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek,

i) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek,

j) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak,

k) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

l) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez müdürü ve görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

(2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Merkez Müdürünün teklif edeceği dört aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Merkez Müdürüne vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

c) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

ç) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,

e) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek.

Merkez yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve üniversitede merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanmak,

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

ç) Proje konularını tespit etmek,

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Merkez Yönetim Kurulunun teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

f) Merkez Danışma Kurulunun dört üyesini seçmek,

g) Merkez Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Merkez danışma kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Merkez Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/3/2012

28221

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

13/4/2012

28263

2.       

 

 

 


Oluşturma: 21 Şubat 2020